top of page

Prijzen Fotoshoot

DSC06658-7690x5129.jpg

KIDS: SHOOT OP LOCATIE

 • kennismakingsgesprek

 • zelfgekozen of voorgestelde locatie

 • locatiecheck vooraf

 • supertoffe shoot op locatie bij daglicht (1.5 à 2h)

 • jouw persoonlijk album online

 • professionele nabewerking

 • mooie selectie van 7 beelden in hoge resolutie

 • vervoersonkosten 0.65€/km

 • 30€ per extra persoon

Vanaf:

249€

KDW09651 (Copy).JPG

PORTRET OP LOCATIE

 • kennismakingsgesprek

 • zelfgekozen of voorgestelde locatie

 • locatiecheck vooraf

 • supertoffe shoot op locatie bij daglicht (1.5 à 2h)

 • jouw persoonlijk album online

 • professionele nabewerking

 • mooie selectie van 7 beelden in hoge resolutie

 • vervoersonkosten 0.65€/km

 • 30€ per extra persoon

Vanaf:

249€

small moments foto 09

SMALL MOMENTS

 • kennismakingsgesprek

 • verhalende reportage 

 • de nabewerking omvat zowel kleur en zwart-wit bewerking.

 • jouw persoonlijk album online

 • professionele nabewerking

 • ALLE beelden na een mooie eerste selectie van de fotograaf 

 • vervoersonkosten 0.65€/km

 • concrete invulling te bespreken

Vanaf:

4h

WID08770b-3.jpg

SHOOT in de STUDIO

 • kennismakingsgesprek

 • supertoffe shoot in de studio  (1 à 1.5h)

 • jouw persoonlijk album online

 • professionele nabewerking

 • mooie selectie van 5 beelden in hoge resolutie

 • 30€ per extra persoon

Vanaf:

175€

DSC02160 (Copy).jpg

EVENEMENTEN

 • kennismakingsgesprek

 • locatiecheck vooraf

 • verhalende reportage

 • de nabewerking omvat zowel kleur en zwart-wit bewerking.

 • jouw persoonlijk album online

 • professionele nabewerking

 • ALLE beelden na een mooie eerste selectie van de fotograaf 

 • vervoersonkosten 0.65€/km

 • concrete invulling te bespreken

Vanaf:

2h

KDW05827 (Copy) (1900).jpg

BRANDING

 • kennismakingsgesprek

 • locatiecheck vooraf

 • shoot voor de personalisatie van jouw bedrijfswebsite

 • de nabewerking omvat zowel kleur en zwart-wit bewerking.

 • jouw persoonlijk album online

 • professionele nabewerking

 • ALLE beelden na een mooie eerste selectie van de fotograaf 

 • vervoersonkosten 0.65/km

 • concrete invulling te bespreken

Vanaf:

2h

webres (20).JPG

FINE ART Portret

 • kennismakingsgesprek

 • voorbereiding styling

 • opmaak moodboard

 • supertoffe shoot in de studio  (1.5h)

 • max 2 outfits

 • jouw persoonlijk album online

 • Fine Art nabewerking

 • mooie selectie van beelden in hoge resolutie, in Kleur EN in Zwart/Wit

 • 30€ per extra persoon

 • 225€ : 1 beeld in kleur EN zw/w

 • 275€: 2 beelden in kleur EN zw/w

Vanaf:

225€

KDW06780-2 (Copy).jpg

HUWELIJK en FEESTEN

 • kennismakingsgesprek

 • 1 opvolggesprek

 • locatiecheck vooraf

 • verhalende reportage + koppelshoot

 • de nabewerking omvat zowel kleur en zwart-wit bewerking.

 • jouw persoonlijk album online

 • professionele nabewerking

 • ALLE beelden na een mooie eerste selectie van de fotograaf 

 • vervoersonkosten 0.65€/km

 • concrete invulling te bespreken

Vanaf:

4h

cameramuze_embleem_groen.png

CADEAUBON

 • Weet je niet meer wat gegeven, met een cadeaubon zit je altijd goed

Vanaf:

50€

Algemene voorwaarden

1. Toepassing

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen CamerAmuze en een wederpartij, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.

 

2. Inroepbaarheid

De klant stemt uitdrukkelijk in met onze algemene voorwaarden, met uitsluiting van alle andere, en ziet er uitdrukkelijk van af om zich op de zijne te beroepen. Iedere clausule die in strijd is met deze algemene voorwaarden wordt door ons niet aanvaard.

 

3. Portretrecht

De klant is gehouden tot het verkrijgen van de vereiste toestemmingen van de afgebeelde personen met betrekking tot hun portretrecht. De fotograaf wijst iedere aansprakelijkheid hieromtrent uitdrukkelijk af.

 

4. Reproductierechten

Het gebruik van fotografisch werk van Cameramuze is onderworpen aan de wetten inzake auteursrechten. Cameramuze behoudt de intellectuele eigendom van al zijn werken. Persoonlijke gebruik is vrij, maar voor commerciële doeleinden moet de klant toestemming vragen en/of een vergoeding geven aan de fotograaf. Gebeurt dit niet, dan worden gerechtelijke stappen ondernomen.

De klant verbindt er zich zo toe de integriteit van de werken te respecteren, en met name de kleuren trouw weer te geven en ze niet te verminken of te vervormen zonder onze voorafgaande toestemming. Onze naam moet duidelijk en ondubbelzinnig ten opzichte van elke reproductie vermeld worden.

Bij gebrek behouden wij ons het recht voor om een schadevergoeding te eisen zoals voorzien in het SOFAM-Tarief. Bij elk gebruik dat niet door ons was toegestaan hebben wij eveneens automatisch recht op een minimale vergoeding gebaseerd op het SOFAM-Tarief

 

5. Aansprakelijkheid Cameramuze

Cameramuze is niet aansprakelijk voor enige schade welke voor de wederpartij is ontstaan:

Voor, tijdens of na de fotosessie(s) is de fotograaf niet aansprakelijk voor schade bij de opdrachtgever; indirecte schade bij het gevolg van gebruik of diensten; lichamelijke of materiële schade door bijvoorbeeld vallen, stoten of uitglijden; verlies en/of beschadiging van eigendommen van de wederpartij.

De fotograaf is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen als foto’s of fotoproducten zijn afgedrukt bij derde partijen.

De fotograaf is niet aansprakelijk voor vertragingen bij levering.

De geldigheid van cadeaubonnen wordt vermeld op de bon.

Cameramuze is niet verantwoordelijk voor het verlies of diefstal van cadeaubonnen.

 

6. Klachten

Klachten moeten ons binnen de 7 dagen na leveringsdatum of datum van de shoot per aangetekende brief toegestuurd worden, zoniet wordt de levering/shoot als aanvaard beschouwd.

 

De geleverde prestaties en diensten zijn een inspanningsverbintenis, geen resultaatverbintenis.

  

7. Boeking en Betaling

Een boeking is definitief na de betaling van een voorschot. Dit voorschot dient eveneens als annuleringskost: het wordt niet terugbetaald als een shoot niet doorgaat.

 

Onze facturen moeten binnen de 14 dagen op ons adres betaald worden. Elke factuur die na deze termijn niet betaald is, wordt van rechtswege vermeerderd met een intrest van 10 % per jaar.

Van rechtswege, en zonder enige aanmaning, zijn verwijlintresten van 12% per jaar verschuldigd op het saldo van de factuur vanaf de vervaldag tot datum van de volledige betaling.

Bij toepassing van art. 1339, 1147 en 1152 van het Burgerlijk Wetboek zal na het verlopen van de betalingstermijn het onbetaalde bedrag van de factuur van rechtswege, zonder dat enige ingebrekestelling noodzakelijk is, vermeerderd worden met 10%, met een minimum van 50 euro ten titel van contractuele forfaitaire schadevergoeding.

 

Het album en de digitale proeven worden pas meegeven na volledige betaling van de reportage/shoot.

 

De prijzen zijn deze die vermeld zijn op de factuur. In geval van tegenstrijdigheid van inhoud op offerte, levering en factuur gaat het bedrag op de factuur voor.

  

8. Annulering

Indien de klant de overeenkomst opzegt, blijft het betaalde voorschot verworven voor de fotograaf. Dit voorschot dient dan als vergoeding voor winstderving gezien de reportagedatum in kwestie werd vrijgehouden zodat de fotograaf geen andere reportages kon aannemen.

Indien de annulatie last minute (minder dan 3 weken voor datum) wordt doorgegeven zal een schadevergoeding van 50% worden aangerekend op het prijsvoorstel van de te leveren diensten.

 

De fotograaf mag een sessie annuleren als de klant niet voldoet aan de gevraagde acties en voorbereiding.

 

9. Website en sociale media

Foto’s gemaakt door CamerAmuze kunnen verschijnen op de website en sociale media. Indien u dit niet wenst, gelieve ons hiervan op de hoogte te brengen

 

10. Diensten

Cameramuze zal de opdracht uitvoeren in overeenstemming met de algemene voorwaarden.

Cameramuze bepaalt autonoom de wijze waarop de verleende opdracht (die in samenspraak met de opdrachtgever tot stand kwam) uitgevoerd wordt.

Bij reportage kan het aantal geleverde foto’s niet op voorhand worden vastgelegd. Dit hangt af van verschillende variabelen, zoals de duur van de reportage.

De foto’s worden voor een eerste viewing online beschikbaar gesteld. Deze foto’s kunnen en mogen niet worden gedownload of gereproduceerd en dienen louter als bezichtinging van eventuele aankopen.

Prijzen kunnen op elk moment worden aangepast. De prijs die de klant krijgt op de dag van de boeking blijft ongewijzigd, ongeacht eventuele prijsstijgingen.

Bij verlies van foto’s wordt door Cameramuze een administratiekost aangerekend van 35€ om in het archief te zoeken naar de gevraagde beelden. Foto’s blijven maximum 1 jaar na opname in het archief voor verwijdering.

De vastgelegde duur van de shoot kan niet worden ingekort, een shoot verlengen (in onderling overleg) kan wel.

Bij akkoord om de shoot te laten doorgaan, is de klant ook akkoord met de voorgestelde locatie.

bottom of page